Obchodné podmienky

Online služba webKONTAKT slúži na generovanie a správu užívateľských webstránok, prioritne pre živnostníkov a malé firmy.

1. Prevádzkovateľ služby

Prevádzkovateľom služby je Ing. Ladislav Slosiar – Black Point, J. D. Matejovie 549/8, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 40003795, ďalej len prevádzkovateľ.

2. Ďalšie ujednania

 • Používateľ vyplnením a odoslaním objednávkového formulára dáva súhlas na spracovanie osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že neposkytne osobné údaje tretej strane. Poskytnuté dáta budú použité iba pri vzájomnej komunikácii, alebo za účelom realizácie objednaných služieb.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa potreby meniť všeobecné obchodné podmienky používania služby webKONTAKT.
 • Používateľ služby webKONTAKT si prenajíma v zvolenom časovom intervale CMS systém, a teda nie je vlastníkom licencie CMS systému.
 • Používateľ služby si je vedomý a súhlasí že služba je používaná "tak ako je" a v stave "akom je práve prístupná".
 • Prevádzkovateľ sa bude snažiť o maximálnu funkčnosť a dostupnosť poskytovanej služby.
 • Prevádzkovateľ nezaručuje, že služba webKONTAKT splní špecifické požiadavky používateľa a nezodpovedá za škody tým spôsobené (ušlý zisk).
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú stratou alebo poškodením uložených dát, či za dočasné prerušenie služby.
 • Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah dát vložených do systému používateľmi služby.
 • Používateľ sa zaväzuje, že nebude úmyselne zneužívať systém alebo inak preťažovať server.
 • Poskytovanie služieb a ich rozsahu sa riadi platným cenníkom, ktorý je zverejnený na web stránkach prevádzkovateľa.
Predaj služby webKONTAKT tretím osobám.
Používateľ súhlasí, že nebude službu webKONTAKT poskytovať tretím osobám. Pre služby webKONTAKT platí cenník dostupný na stránke www.webcontact.biz (www.webkontakt.sk). Právo poskytovania služby tretím osobám majú len partneri prevádzkovateľa služby, aj v tomto prípade platí cenník dostupný na www.webcontact.biz (www.webkontakt.sk).

3. Testovacie obdobie

Používateľ má k dispozícii 14 dní pre otestovanie a vyskúšanie služby zdarma. V rámci registrácie služby zdarma, klient súhlasí so zasielaním prezentačných emailov súvisiacich so službou webKONTAKT počas tejto skúšobnej doby.

4. Postihy za neuhradenie faktúry

V prípade nedodržania dátumu splatnosti faktúry (výzvy na úhradu) bude mať klient službu webKONTAKT dostupnú len na čítanie. 30 dní po dátume splatnosti faktúry (výzvy na úhradu) si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na úplné odstránenie používateľa zo systému.

5. Ukončenie služby

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodu ukončiť poskytovanie služby za týchto podmienok:
 • používateľ porušuje všeobecné obchodné podmienky používania služby webKONTAKT,
 • ak používateľ používa službu na rozširovanie nevyžiadaných e-mailov (spam),
 • ak veľkosť vložených dát používateľa preťažuje databázové a súborové systémy na serveroch,
Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch nie je prevádzkovateľ služby povinný vrátiť predplatné služby webKONTAKT. V prípade ukončenia služby pred uplynutím predplateného obdobia na základe žiadosti používateľa, nie je prevádzkovateľ služby povinný vrátiť predplatné služby webKONTAKT.

6. Autor služby a CMS systému

Autor CMS systému webKONTAKT je Ing. Ladislav Slosiar. Autor vlastní všetky práva duševného vlastníctva a zdrojové kódy.

Používateľ služby webKONTAKT a tretie strany sa zaväzujú v prípade akéhokoľvek porušenia záväzkov a neoprávneného zásahu do autorského práva poskytnúť autorovi nemajetkovú ujmu vo finančnej podobe, pričom právo na náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia zostáva nedotknuté.

V Liptovskom Hrádku dňa 1.9.2015